สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่เชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็น พรบ.อากาศสะอาด

สมาชิกวุฒิสภาเตรียมลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ 23 มกราคมนี้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง พรบ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ  รองประธานกรรมการ คนที่สอง   พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะ  เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 มกราคม 2567  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ..... ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  สภาลมหายใจทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   พร้อมทั้งจะได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ร่วมสนับสนุนผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา  โดยที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ 443 เสียง งดออกเสียง 1  ให้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ....ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่ภาคประชาชนและพรรคการเมืองเสนอรวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ  

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้สรุปประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด เช่น ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้กำหนดกลไกลการควบคุมและจัดการมลพิษซึ่งเข้มงวดกว่ากลไกตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535   มีการกำหนดเพิ่มมาตรการเฉพาะสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆ   มีมาตรการลดมลพิษเฉพาะหน้าและมาตรการระยะยาว   มีมาตรการช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ   มีเครื่องมือทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถลดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน  รวมถึงลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 22 ม.ค.67
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar