กระทรวงอุตสาหกรรม ปลดล็อก Solar Rooftop กรมโรงงานฯ ขานรับ เร่งแปลง เครื่องจักรเป็นทุน คาดปี 67 ช่วยเหลือ SMEs ได้กว่า 2 แสนล้านบาท"

กระทรวงอุตสาหกรรม ปลดล็อก Solar Rooftop กรมโรงงานฯ ขานรับ เร่งแปลง เครื่องจักรเป็นทุน คาดปี 67 ช่วยเหลือ SMEs ได้กว่า 2 แสนล้านบาท"

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขานรับนโยบาย “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล) ที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายปลดล็อกให้การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันมีจำนวนมาก

กรอ. เตรียมผลักดันให้มีการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนจาก Solar Rooftop

มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs โดยผู้ประกอบการสามารถนำ Solar Rooftop เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ อีกทั้งผู้ประกอบการที่ไม่มีทุนสำหรับติดตั้ง Solar Rooftop สามารถนำโครงการไปขอสินเชื่อสำหรับติดตั้ง Solar Rooftop จากสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย

โดยในปี 2566 มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำ Solar Rooftop มาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร จำนวน 169 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 90% เมื่อเทียบกับปีก่อน และในปี 2567 คาดว่าจะมีการนำ Solar Rooftop มาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เพิ่มขึ้นกว่า 100% ทั้งนี้ กรอ. ดำเนินโครงการ “เร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 มีเป้าหมายเพื่อ

🟣 เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจ และให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเพิ่มการผลิต การลดต้นทุนด้านพลังงาน

🟣 การลดต้นทุนในการจัดการปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม

🟣 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทั้งในด้านการปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทน

โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2559 มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2,998 ราย และมีเครื่องจักรที่ ได้รับการตรวจสอบปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแล้วไม่น้อยกว่า 12,500 เครื่อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถตรวจสอบรายการเครื่องจักรที่สามารถจดทะเบียนได้ที่

🟠 เว็บไซต์ https://www5.diw.go.th/mac/macregist/

🟠 สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง โทร. 02 430 6317 ต่อ 2600

🟠 จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรผ่านระบบจด ทะเบียนเครื่องจักรออนไลน์ https://omr.diw.go.th/OMR/


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar