อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2567 ใช้จ่ายอะไรบ้าง

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2567 ใช้จ่ายอะไรบ้าง
.
วันที่ 1 มีนาคม 2567 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) มีรายละเอียด ดังนี้
.
· วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน (สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 ม.ค. - 26 ก.พ. 2567 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มี.ค. 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)
· วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2567)
· วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงิน/สีม่วง) BTS (สายสีเขียว/สีทอง/สีเหลือง/สีชมพู) ARL (Airport Rail Link/สายสีแดง) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวันที่ 11 -13 มีนาคม 2567)
· เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อัตรา 100 บาทต่อเดือน (มกราคม - มีนาคม 2567)
.
วันที่ 11- 13 มีนาคม 2567 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ
- วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2495
· วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2495 - 31 ธันวาคม 2501
· วันที่ 13 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2501 - 29 กุมภาพันธ์ 2507
.
ตรวจสอบจำนวนเงินตาม วันเดือนปีเกิด เดือนที่มีสิทธิ/จำนวนเงินที่ได้รับ
· เกิด ก่อน 1 ม.ค. 2507 ม.ค. - มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 300 บาท
· เกิด ระหว่าง 1 - 31 ม.ค. 2507 ก.พ. - มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 200 บาท
· เกิด ระหว่าง 1 - 29 ก.พ. 2507 มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 100 บาท
.
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
· สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน
· ต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 ม.ค. - 26 ก.พ. 67 หากไม่ได้ยืนยันตัวตนในวันดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ
800 บาท)
.
#สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ดูน้อยลง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar