ครม. เคาะงบกลาง 272 ล้านบาท แก้ปัญหาไฟป่า -หมอกควัน ลดฝุ่น PM2.5

ครม. เคาะงบกลาง 272 ล้านบาท แก้ปัญหาไฟป่า -หมอกควัน ลดฝุ่น PM2.5

.

ที่ประชุม ครม. (3 มี.ค. 67) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 272,655,350 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของกรมป่าไม้ และของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

.

ยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีจุดความร้อนและความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่า ในช่วงเดือนม.ค. – พ.ค. 67 ซึ่งเป็นช่วงที่มักเกิดไฟป่ารุนแรง โดยจัดจ้างประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในจุดที่มีความเสี่ยง ทำให้สามารถตรวจพบเหตุไฟป่าได้ทันท่วงที และควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็วไฟไม่ขยายวงกว้าง เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาไฟป่าในช่วงระยะเวลาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยแล้ง ลดความรุนแรงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

.

ขณะเดียวกัน นายกฯ มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับ KPI เชิงรุกแบบหวังผล ให้ลดไฟป่า 50% ขึ้นไป ให้ดูแลป้องกันไม่ให้มีการทุจริต ให้นำข้อมูลดาวเทียม และจุด Hot Spot มาใช้ และรวมถึงการจัดทีมระงับไฟป่าดูแลอย่างใกล้ชิด

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar