ห้ามรับซื้อ-นำเข้า สินค้าเกษตร (ข้าวโพด) จากประเทศเพื่อนบ้านที่มาจากการเผา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  เพื่อกำหนดนโยบายการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วง High season ของการเผา มาตรการห้ามนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 นายกฯ มีข้อสั่งการในการห้ามนำเข้า “ข้าวโพด” จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  เพื่อกำหนดให้ข้าวโพดจากต่างประเทศที่พิสูจน์แล้วว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผา ให้กระทรวงพาณิชย์สั่งห้ามนำเข้า ชะลอการประกาศฯ เพื่อรอ พ.ร.บ. อากาศสะอาดผ่านสภาฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่า การออกประกาศดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์ อาจจะไปขัดกับข้อตกลงการค้าโลกของ WTO ที่มีข้อบัญญิตว่า ข้อห้ามใดๆ ก็ตาม ที่สั่งห้ามกับประเทศคู่ค้าเราต้องปฏิบัติแบบเดียวกันในประเทศ หากประกาศในทันทีอาจก่อให้เกิดปัญหาการค้าระหว่างประเทศได้ จึงขอให้ชะลอการประกาศฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างประเทศ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่กำลังจะผ่านวาระของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar