ทม.แม่เหียะ มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ทม.แม่เหียะ มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ สร้างอนาคตทางการศึกษาให้เด็กๆ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 54 คน  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง  ร่วมพิธีดังกล่าว  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะให้ความสำคัญด้านการศึกษาของบุตรหลาน  รวมถึงการมีพัฒนาการตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีผูกข้อมือให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองแม่เหียะ  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของบุตรหลาน ส่งเสริม ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นแรงผลักดันให้บุตรหลานประสบความสำเร็จทางการศึกษา เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 28 มี.ค.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar