เกษตรเชียงใหม่มอบวัสดุการเกษตรให้ โรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม

เกษตรเชียงใหม่ส่งมอบวัสดุการเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้โรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม

นายเจริญ พิมพ์ขาล  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2567  โดยมีโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน 181 โรงเรียน เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท  มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เช่น การผลิตผัก ผลไม้ การวางแผนการผลิต การขยายพันธุ์พืช และการดูแลรักษา การแปรรูปถนอมอาหาร  รวมถึงส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนวัสดุและปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำแปลงผลิตพืช ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือน  เป็นการมุ่งถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรเพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารปลอดภัยถูกต้องตามหลักโภชนาการ อีกทั้งชุมชนยังได้รับความรู้ทางการเกษตรต่อยอดทางอาชีพได้อย่างยั่งยืน  

ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนเป้าหมายจำนวน 43 แห่งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก, บัวรดน้ำ, ชุดสายยาง, กรรไกรตัดแต่งกิ่ง, กับดักกาวเหลือง, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยเคมี และวัสดุการเกษตรอื่นๆ  โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอแม่แจ่ม และผู้แทนโรงเรียนร่วมรับมอบ

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 28 มี.ค.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar