แรงงานเฮ! สงกรานตี้ กลับบ้านฟรีไม่มีค่า Re-entry

สงกรานต์นี้ แรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา กลับบ้านร่วมเทศกาลสงกรานต์ 1 เม.ย.- 15 พ.ค. 67 ฟรี ไม่มีค่า Re-entry
.
นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2567 แล้ว โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานซึ่งเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในลักษณะเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้แรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงาน รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการตรวจลงตราและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non L-A Visa) โดยที่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีอายุเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)
.
ทั้งนี้ การยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-Entry Permit) มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท โดยระยะเวลาการผ่อนผันดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนด ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 29 ม.ค. 67


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar