จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
         นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการพลเรือน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567  ที่ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน”   
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีถึงข้าราชการทุกคน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2567  โดยมีใจความสำคัญว่า ... “หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบ ของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือ การร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์”
         จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่นและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.ต. ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง และนางสาววัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนระดับจังหวัดดีเด่น จำนวน 10 ราย และดี จำนวน 7 ราย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทั้งเพื่อนข้าราชการและผู้คนในสังคมในการมุ่งมั่นปฏิบัติงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 31 มี.ค. 67
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar