จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” เพื่อการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น สู่การพัฒนาภาคถิ่นไทย 
         นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ให้แก่ รองแม่บ้านหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ นายอำเภอและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอ ประธานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ศิลปิน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาต่อยอด ให้แก่ช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ นำไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทาน “ ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นของไทย เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท เชียงใหม่ ///// 1 เม.ย. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar