จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติไฟป่า 5 อำเภอ

จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่า รวม 317 หมู่บ้าน ใน 5 อำเภอ  พร้อมสั่งการเร่งให้ความช่วยเหลือภายใน 3 เดือน

จากสถานการณ์ไฟป่าที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้  ทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐาน  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชน   นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่ารวม 5 อำเภอแล้ว ดังนี้ อำเภอเชียงดาว 83 หมู่บ้าน  อำเภอแม่แตง 29 หมู่บ้าน  อำเภอไชยปราการ 44 หมู่บ้าน  อำเภอฝาง 85 หมู่บ้าน  และอำเภอพร้าว 76 หมู่บ้าน  โดยสั่งการให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว  และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 6 เม.ย.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar