จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดูแลและลดผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนจากฝุ่น PM 2.5

จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดูแลและลดผลกระทบด้านสุขภาพประชาชน ในห้วงดัชนีคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

นายทศพล เผื่อนอุดม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  จึงได้กำหนดมาตรการดูแลและลดผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ จัดบริการทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ยาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้คำแนะนำ บริการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน เฝ้าระวังควบคุมโรคหรืออาการจากการสัมผัสฝุ่น  ออกติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงสูง และมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น ในกลุ่มผู้ป่วยรุนแรงมากและด้อยโอกาสจะได้รับมุ้งลดฝุ่นด้วย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งมีระบบแจ้งเตือนคุณภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง  จัดทำห้องลดฝุ่นไม่ต่ำกว่า 3 ห้องต่อ 1 อปท.  ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด จัดทำห้องลดฝุ่น ตลอดจนแนะนำและเป็นต้นแบบห้องลดฝุ่นให้หน่วยงานอื่น   ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายบริการทุกภาคส่วน ดูแลป้องกันลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน มุ่งเน้นครอบคลุมกลุ่มเปราะบางกว่า 420,129 คน  โดยให้บูรณาการทีมจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพื้นที่  ภายใต้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยฉับพลันทันที

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 7 เม.ย.67
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar