รองนายกรัฐมนตรีขึ้นเหนือติดตามการแก้ปัญหาไฟป่า PM 2.5 ที่เชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นควบคุมการเผาป่า 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  โดยได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าภาค 3 มอบสิ่งของสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ณ กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังสรุปการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งที่อยู่ในห้องประชุม และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอผ่านระบบออนไลน์

นายทศพล เผื่อนอุดม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ต่อรองนายกรัฐมนตรีว่า  ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 ทั้งหมดจำนวน 6,189 จุด ลดลงจากปี 2566 ในห้วงเวลาเดียวกันร้อยละ 36  และจำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 37.5 มคก./ลบ.ม. มีจำนวน 57 วัน  ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าในห้วงเวลาเดียวกันร้อยละ 34  ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนภายใต้นโยบาย “เชียงใหม่โมเดล” ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการสิงห์ไฟ เสือไฟ และเหยี่ยวไฟ รวมถึงจ้างกลุ่มคนหาของป่า รวมทั้งสิ้นกว่า 7,500 คน  ในการลงพื้นที่เฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟป่า  บูรณาการอากาศยานและอากาศยานไร้คนขับจากหลายหน่วยงานสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า  นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะทำงานหลายส่วน ร่วมจัดทำแผนป้องกันไฟป่าและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่เชิงบูรณาการ 7 กลุ่มป่าและพื้นที่ป่าพิเศษ  พร้อมผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  มีการออกประกาศข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง  เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอัคคีภัย ไฟป่า) ไปแล้วรวม 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอฮอด อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่อาย และอำเภอเวียงแหง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5  ได้กำชับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นและเต็มที่ในการควบคุมการเผาป่า  โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน ส่วนหมอกควันข้ามแดนที่เกิดจากการเผาพื้นที่ทางเกษตรของนายทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้านนั้น เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยไม่เกรงใจนายทุนที่ทำผิดกฎหมาย

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 10 เม.ย.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar