จังหวัดยโสธร มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางระพีพรรณ แสงศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นายอำเภอมหาชนะชัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมมอบอุปกรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นโอกาสที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแบบพุ่งเป้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่ต้องการวีลแชร์ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวได้จังหวัดยโสธร โดย เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดทำและดำเนิน โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นอกจากนั้น จังหวัดยโสธร ยังได้ร่วมโครงการ "รถเข็นนั่ง ปันสุข" โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร เพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวประเภท วีลแชร์ และรถโยก ให้แก่ผู้ประสบปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการ ในพื้นที่ จังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 171 ราย สำหรับอำเภอมหาชนะชัย มีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 25 ราย

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar