จังหวัดชัยนาทเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” 14 กรกฎาคมนี้

จังหวัดชัยนาทเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” 14 กรกฎาคมนี้

นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดชัยนาทได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบการจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบทของตนเอง ซึ่งปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 และกระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

จังหวัดชัยนาทจึงขอให้หน่วยงานจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยพิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ Application Smart อสม. เว็บไซต์ อสม.com และ Stopdrink.com ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี 2565

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220706144753688


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar