แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง กำหนดจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (แยกสันกลาง) จ.เชียงใหม่

ด้วยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง กำหนดจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ (แยกสันกลาง) จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอรูปแบบการก่อสร้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจะจัดประชุมในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองต้นเปา อำสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ โทร ๐ ๕๓๒๖ ๐๖๗๖ ต่อ ๑๖ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar