ป.ป.ช. ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ในเขตพื้นที่ภาค 5 แถลงผลการดำเนินงาน

ป.ป.ช. ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ในเขตพื้นที่ภาค 5 แถลงผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีผลงานทั้งด้านปราบปรามการทุจริตและป้องกันการทุจริต 
         นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5 เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาค 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 มีผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล จำนวน 1 เรื่อง และ ผลงานด้านป้องกันการทุจริต จำนวน 1 เรื่อง ส่วนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาค 5 มี ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล 6 เรื่อง ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา ในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ 3 เรื่อง ผลงานด้านป้องกันการทุจริต 3 เรื่อง ผลงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน 2 เรื่อง และ เรื่องที่ได้รับแจ้งข้อมูล จากศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. Corruption Deterrence Center : CDC 1 เรื่อง
         ด้านนายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า มีผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต จำนวน 2 กรณี ที่ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ได้แก่ กรณีที่ 1 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 11 ฉบับ โดยผู้ขออนุญาตมิได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำดังกล่าวมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 156 และ มีมูลความผิด ฐานปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน ละเลย หรือ ปฏิบัติตาม หรือ ปฏิบัติการไม่ชอบ ด้วยอำนาจหน้าที่ หรือ มีความประพฤติในทางจะนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือ แก่เทศบาล หรือ แก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 และ กรณีที่ 2 การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเอง หรือ ผู้อื่นจากบริษัทเอกชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ศึกษาดูงานตาม โครงการศึกษาดูงานพัฒนาการบริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาลตำบล อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กรณีของจังหวัดเชียงใหม่ การชี้มูลความผิดทางอาญาของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด และ ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 30 พ.ย. 65
 คะแนนโหวต :