ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 แถลผลการปราบปรามการปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ

บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 แถลงผลปราบฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ พบเชียงใหม่ลักลอบปลูกมากสุด 97 แปลง ปัจจัยสำคัญมาจากราคายังสูง
         พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เปิดเผยว่า การควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2566 ได้บูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วน เพื่อกำหนดเป็นแผนการปฏิบัติ ที่มีความประสานสอดคล้องกัน นำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปีนี้จากการสำรวจ ได้ตรวจพบแปลงลักลอบปลูกฝิ่นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 พบพื้นที่ลักลอบปลูก จำนวน 121 แปลง รวมพื้นที่ 54.71 ไร่ พื้นที่ปลูกฝิ่นที่พบส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงดาว แม่แตง, แม่แจ่ม, และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 97 แปลง 42.84 ไร่ และ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 แปลง 11.87 ไร่ จากการสำรวจยังพบว่ามีการเปิดพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกฝิ่นอีกในพื้นที่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพิ่มอีก ซึ่งภายหลังจากการตรวจพบก็ได้เข้าดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 28 พื้นที่เป้าหมาย โดยพบแปลงลักลอบปลูกมากที่สุดที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  จำนวนถึง 50 แปลง 18.50 ไร่ รองลงมาที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 24 แปลง 11.87 ไร่
         ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ พื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้จะมีพื้นที่การปลูกใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการดำเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงก่อนฤดูการปลูกฝิ่น มาตรการปราบปรามกลุ่มนายทุนผู้สนับสนุนการปลูกฝิ่น และสภาพอากาศที่ยังคงมีฝนตกชุกในช่วงต้นฤดู ประกอบกับในปีนี้พบว่าพื้นที่ลักลอบปลูกจะอยู่ห่างไกลและกันดารมากยิ่งขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่สูงใน อ.แม่แจ่ม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และปลูกแปลงขนาดเล็กลง แต่จะมีการกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันหลายแปลง สำหรับแรงจูงใจในการลักลอบยังคงเป็นเรื่องของความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังค่อนข้างสูง 

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 2 ธ.ค. 65
 คะแนนโหวต :