หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
.
ที่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการพัฒนาประเทศ" ให้แก่ นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ตลอดจนข้าราชการในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ข้าราชการทหารกองบิน 41 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทุกคนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
.
โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้แนะแนวทางการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงประชาราษฏร์ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่  /// 12 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar