เกษตรเชียงใหม่ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ ฟิวเดย์เวียงแหง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day สร้างมั่นคงด้านอาหาร
.
ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เกษตรผสมผสาน) หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้กับเกษตรกร  
.
อำเภอเวียงแหง มีระยะห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 150 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้างลำบาก เพราะมีภูมิประเทศเขาสูง อาณาเขตติดต่อกับรัฐฉานประเทศพม่า ทำให้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกร อาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำฝน เกษตรกรปลูกข้าวปีละครั้งจากนั้นปลูกกระเทียมโดยใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุคลุมแปลง เลี้ยงสัตว์ และประมง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหงจัดองค์ความรู้การทำเกษตรผสมผสานสร้างคลังอาหารของคนในชุมชนลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยมีนางศุลีรัตน์ ปวงแก้ว เจ้าของศูนย์เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ ผ่านสถานีเรียนรู้ ซึ่งแต่ละสถานีจะประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่มีประเด็นและองค์ความรู้สอดคล้องกัน อาทิ สถานีเรียนรู้การทำการเกษตรผสมผสาน สถานีเรียนรู้การทำประมงน้ำจืด สถานีเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสถานีเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ
.
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ และแจกลูกสุกรเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในชุมชนแก่เกษตรกร อีกทั้งได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ เอกชน ทำให้เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไป
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 21 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar