คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศโรคมะเร็ง
         รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ  โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 และ 2” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนมะเร็ง ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ซึ่งการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือสำคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนทั้งงานด้านบริการ งานด้านวิชาการ ตลอดจนถึงบริหารทรัพยากรทางด้านโรคมะเร็งทั้งในระดับหน่วยบริการและภาพรวมประเทศ อาทิ เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรคมะเร็ง ต่อยอดสู่งานวิจัยพื้นฐาน ตลอดจนงานวิจัยทางระบาดวิทยาต่าง ๆ และใช้ในการประเมินผลคุณภาพการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนั้น ๆ จะเห็นได้ว่าการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนางานบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งของระบบสุขภาพในประเทศไทย
         ด้านนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรวบรวมและรายงานข้อมูลโรคมะเร็งได้ถูกต้อง รวดเร็วบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลทะเบียนมะเร็งที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 21 ก.พ. 67
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar