ตสร.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.)  ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.)  นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ  ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565  พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านของจังหวัดเชียงใหม่

นายนักปราชญ์  ไชยานนท์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ได้รายงานผลการดำเนินงานว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี  เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่และบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน  นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ล้านนาและอุตสาหกรรมไมซ์   การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่าและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงภายใต้ BCG Model   การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน   การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  สำหรับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) ในปี 2566 จำนวน 249,435 ล้านบาท ตั้งเป้าขยายตัวร้อยละ 2 ต่อปี  โดยการพัฒนาด้านเศรษกิจมีการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 49.45  ขณะที่จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเกินเป้าหมาย  ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม มีการขยายตัวร้อยละ 1  ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่น PM 2.5 เท่ากับ 33.40 มก./ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 2565  แต่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจำนวน 22,391 ไร่  ในด้านสังคม สัดส่วนคนยากจนในจังหวัดเชียงใหม่ลดลงร้อยละ 3.09  ขณะที่จำนวนหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว  จะได้แบ่งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเชิงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 21 ก.พ.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar