สว.ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
.
ที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประสาท สุขเกษตร กรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภาและคณะ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มานำเสนอผลงานและให้ข้อมูล การขับเคลื่อนและดำเนินการการส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ อาทิ การจัดและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ จัดทำระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ พัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิต เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีสมรรถภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน
.
พล.อ.ประสาท สุขเกษตร กล่าวว่า ขอชื่นชมการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชน
.
ทางด้าน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดำเนินการตามกฎหมาย แต่ยังติดขัดในเรื่องโครงสร้าง กล่าวคือ พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก่อนการแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วประเทศ ต้องดำเนินการโดยอาศัยโครงสร้างเดิม โดยมุ่งเน้นเร่งดำเนินการในเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละจังหวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยอีกด้วย
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่  /// 22 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar