สว.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและวางแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ
.
ที่ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประสาท สุขเกษตร กรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภาและคณะ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ กับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาหาร พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาสังคมและผู้ปกครอง ของเด็กนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา กว่า 700 รูป/คน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
.
นอกจากนั้นทางคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา วุฒิสภา ยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการดูแล การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 22 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar