คณะสมาชิกวุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าการจัดทำ Leisure Lanna Super App

คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการจัดทำ Leisure Lanna Super App ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมต่อยอดการนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
         คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน นำโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการจัดทำ Leisure Lanna Super App ซึ่งวิทยาลัย สื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดทำ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการติดตามความคืบหน้า ที่ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         ทั้งนี้  เนื้อหาเรื่องราวบนแพลตฟอร์มถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “การใช้ปราชญ์ชุมชน กับประสบการณ์ที่แบ่งปันโดยนักท่องเที่ยว เพื่อมาบอกเล่าแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวและแนะนำสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์” แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่จัดวางเรื่องราวผ่านการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยจัดการข้อมูลความรู้ ถือเป็นจุดเด่นในเชิงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้เข้าใช้งานได้เรียนรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งมุมมองจากปราชญ์ชุมชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ “Leisure Lanna Super App” ภายใต้ตัวแบบธุรกิจ “PLAY TRAVEL EARN” วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีได้วางรูปแบบการต่อยอดการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มาใช้ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและนำอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ และจะทำให้ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในระยะต่อไป

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 22 ก.พ. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar