อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ร่วมใจทำแนวกันไฟป่าชุมชนตำบลทาเหนือ 

อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ 
.
นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในผืนป่าชุมชนตำบลทาเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง โดยร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ ที่ไม่อาจควบคุมได้ โดยจัดโครงการจัดงานมหกรรมแนวกันไฟป่าชุมชนตำบลทาเหนือ ประจำปี 2567 “ร่วมมือร่วมใจป้องกันไฟป่า ร่วมสืบชะตาลำน้ำทาให้มั่นยืน” และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลังภาคีเครือข่ายป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมจิตสำนึกร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมี นางสุเบ็ญญา พัฒนบรรยง นายอำเภอแม่ออน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประชาชน คณะสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
.
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนมหกรรมแนวกันไฟป่าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายอันเกิดจากไฟป่า เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า อันจะเป็นผลนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยเลิกหรือลดการจุดไฟเผาป่า และหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 23 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar