ชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม  ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
ในช่วงค่ำ จะได้มีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้น ณ วัดพระอารามหลวง ได้แก่  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และวัดสวนดอก พระอารามหลวง รวมถึงวัดทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขและการทำบาปทั้งปวง  ทำกุศลให้ถึงพร้อม  และทำจิตใจให้ผ่องใส    

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน หลักคำสอนนี้ มีใจความสำคัญ ว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"  วันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์  2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" เพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต"

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 24 ก.พ.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar