อำเภอดอยเต่าเร่งถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่เร่งถอดบทเรียนสร้างการรับรู้ในภาคประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
.
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เปิดเผยว่า อำเภอดอยเต่าจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 2 ตำบล ประกอบด้วย ต.ท่าเดื่อ และ ต.มืดกา ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.16 (ดอยเต่า) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ต.ท่าเดื่อ และ ต.มืดกา อาทิ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไฟป่าในระดับตำบล หมู่บ้าน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ รวมถึงร่วมกันถอดบทเรียน รับฟังปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานปี 2567 และข้อเสนอแนะเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
.
ทั้งนี้ ในปี 2567 อำเภอดอยเต่าได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) แบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประสานความร่วมมือของตำบล หมู่บ้าน แบบไร้รอยต่อ ในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด จากการแบ่งพื้นที่ (No Man Land) สร้างพื้นที่ต้นแบบที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการ และประสานแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการรับรู้ ความตระหนักรู้ งดการเผาในที่โล่ง สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันไฟป่าและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 15 พ.ค. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar