รมว.พม. ย้ำถอนรากถอนโคนค้ามนุษย์  ต้องทำงานมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ บูรณาการเครือข่ายทำงานร่วมกัน 


        นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
        นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2565 หรือ TIP Report 2022 โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 21 ประเทศที่ได้รับการปรับอันดับสูงขึ้น จากระดับ Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 เนื่องจากประเทศไทยได้มีความพยายามอย่างจริงจังในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศ จึงมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว รวมทั้งเร่งรัดพัฒนากลไก และกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงได้ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั่วประเทศในพื้นที่ 4 ภูมิภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และพัฒนากระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั่วประเทศ
        ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทีม One Home พม.ทุกจังหวัด และเครือข่าย ยึดหลักการทำงานอย่างมืออาชีพ เสนอแนวทางแก้ไขออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ และต้องช่วยกันถอนรากถอนโคนการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ต่อเด็กในทุกรูปแบบ  อีกทั้งขอให้การทำงานของ ทีม One Home พม. จังหวัด เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง ไม่แยกส่วนกันทำงาน  และขอให้นำแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar