ดีป้า นำร่อง โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย ที่จังหวัดเชียงใหม่

ดีป้า นำร่องโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง นำร่อง 7 พื้นที่เมืองอัจฉริยะ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อม
         นายจักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเผยว่า โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus)  มีจุดเด่นอยู่ที่การติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะประมวลผล และ รายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว รวมถึงสถานะของเด็กนักเรียน ก่อนส่งไปยังแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครอง และเว็บเบราเซอร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา และป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
         โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) มีเป้าหมายนำร่องโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐรวมกว่า 300 โรงเรียนได้รับการติดตั้งระบบ Smart School Bus ไม่น้อยกว่า 3,000 คัน ซึ่งประเมินว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000 คน ขณะเดียวกันโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 โรงเรียน จะได้รับการติดตั้งระบบ Smart School Bus กว่า 500 คัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5,000 คน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครูผู้ดูแลโครงการ บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสารสนเทศควบคุมระบบ ผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้รับประโยชน์มากกว่า 14,000 คน ที่สำคัญ โครงการฯ นี้จะทำให้เกิด Smart School Bus Big DATA ที่เกิดจากระบบ sensor ต่างๆ ซึ่งติดตั้งอยู่ทั้งกับตัวนักเรียน และ ที่รถโรงเรียน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ประมวลผลที่ Smart School Bus Intelligent Operation Center ในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้กับบริบทของโรงเรียน ผู้ปกครอง และความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เมืองอัจฉริยะได้ดีมากยิ่งขึ้น
         ทั้งนี้ โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับรถโรงเรียนจะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์เด็กถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถโรงเรียนตามลำพัง คลายความกังวล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดย ดีป้า จะเร่งขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ และตั้งเป้าครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศในระยะต่อไป

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 20 ก.ค. 66
 

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar